Májusi forduló

2017. június 01., csütörtök

A helyes megfejtéseket az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre várjuk június 14-ig. Sok sikert Isten áldásával!

Az egyházzenei játék májusi, 5. fordulójának kérdései:

1. Melyik zsoltár alapján írta Luther a reformáció himnuszává vált Erős vár a mi Istenünk énekét?

2. Ki az az erdélyi püspök, akinek a nevéhez fűződik az 1636-ban Gyulafehérvárott megjelent Öreg graduál? Az illető I. Rákóczi György fejedelem udvari papja és bizalmas tanácsadója volt. A 200 példányban kinyomtatott művét is a fejedelem sajátkezű névaláírásával és bibliai jelmondatával (Róm 9,16) ellátva ajándékul szétosztotta 200 jelesebb erdélyi és magyarországi eklézsia között.

3. Melyik felvidéki városban jelent meg az első változatában 108 éneket tartalmazó Zengedező Mennyei Kar nevű énekeskönyv?

4. Szilvás-Újfalvi (eredeti nevén Anderkó) Imre több éneke szerepel énekeskönyvünkben. Sem születésének, sem halálának pontos idejét nem tudjuk. Valószínűleg jobbágyi származású volt. Iskolai tanulmányait Sárospatakon kezdte a méltán híres polihisztor és szótárszerkesztő Szikszai Fabricius Balázs keze alatt. Patakon segédtanár, majd Nagybányán rektor lett. Külföldön sok helyen tanult, Wittenbergben és Heidelbergben, de végigjárta Svájcot, Hollandiát, Franciaországot és Angliát is. Hazatérve volt a Debreceni Kollégium rektora, nagyváradi lelkész és bihari esperes is. Összeütközésbe kerül az erőszakos és hivatali hatalmával visszaélő Hodászi Pap Lukács püspökkel és mozgalmat indít a püspöki tisztség eltörlésére. A harcban alulmarad és főrangú nemesek beavatkozásnak „köszönhetően” bebörtönzik, elszakítják családjától, becsületében megrágalmazzák, állásától megfosztják, végül száműzik. Bujdosóként kegyelemkenyéren él. A hagyomány szerint a Kárpátok keleti oldalán, Moldvában érte a halál. Milyen énekeskönyvet nem állított össze? Csak egy helytelen válasz van!

a) magyar és latin szövegeket tartalmazó iskolai énekeskönyvet

b) magyar református temetési énekeskönyv

c) gyülekezeti énekeskönyv

d) magyar és latin nyelvű énekeskönyvet foglyok számára

5. Igaz-e, hogy a genfi zsoltárok 1562-es kiadásának végén rögzítették a zsoltáréneklés rendjét, mely szerint a heti 4 istentiszteleten 25 hét alatt végigénekelték az egész zsoltároskönyvet?

6. Szegedi Gergely, a hazai reformáció első nemzedékének egyik kiemelkedő személyisége és énekköltője melyik gyülekező énekünket szerezte a 122. zsoltár alapján?

7. Mi a doxológia?

a) istendicsőítés b) jócselekedetek összefoglalása c) az órajavítás tudománya