Kórustalálkozó a Komáromi Egyházmegyében

2017. május 29., hétfő

2017. március 26-án, vasárnap délután egyházmegyei kórustalálkozóra került sor a zsigárdi gyülekezet templomában. Komáromi egyházmegyénkből 14 gyülekezet képviseltette magát e színpompás eseményen. A Duna túloldaláról, Neszmélyből érkezett férfikar is megtisztelte ünneplésünket.

A kórustalálkozónak évenként egyszer biztosít templomot egyházmegyénk valamelyik gyülekezete. Kántornőnk, Žiaček Adrianna javaslatára, mind a presbitérium, mind a lelkészi kar örömmel nyugtázta a rendezvény megszervezését községünkben.

A templomot teljesen megtöltő gyülekezetet, élén Szénássi Szilárd esperes úrral, a helyi lelkész Iván István köszöntötte. Majd áhitattal szolgált a Kolosséi levél 3.részének 16.verse alapján. Gondolataival kiemelte az éneklés fontosságát, a szent zenének közösséget formáló erejét. Ahol kicsik és nagyok énekmondással dicsérik az Urat, szinte égi erőket szabadítanak fel, hogy általuk vigasz, öröm, lendület támadjon a lelkekben. Arról is szólt, hogy gyülekezetünkben becsüljük meg a kántorokat, karnagyokat, jó énektanítókat és tartsuk szívügyünknek a kórusok, dalárdák szervezését.

E bevezető gondolatok után a műsor felvezetését, az éneklőcsoportok konferálását Žiaček Adrianna igazgatónő végezte. Ugyancsak az ő irányítása és felkészítése mellett szerepelt az Komáromi Egyházmegyei Gyermekkórus, mely a bátorkeszi, marcelházi, martosi, megyercsi, negyedi és zsigárdi gyülekezetek gyermekeiből állt össze. A gyermekek szereplésük után a helyi alapiskola pedagógusainak vezetésével kézműves foglalkozáson vettek részt az iskolában.

A kórustalálkozó építő jellegű szakmai értékelését Rácz Elemér végezte. Községünk polgármestere, Baranyay Alajos és egyházmegyénk esperese, Szénássi Szilárd kifejezték köszönetüket a kórusoknak, és a karnagyoknak átadták az okleveleket és ajándékokat.

Žiaček Adrianna, a Komáromi Egyházmegye Egyházzenei Bizottságának elnöke megköszönte, hogy az énekesek időt szánnak arra, hogy komoly csapatmunkával készülnek a találkozóra és szívesen énekelnek Isten dicsőségére. Arról is szólt, hogy az egyházi énekkarok bensőséges, meghitt ünneppé tették ezt a vasárnapot. Épülhetett a közösség, gazdagodhatott a lélek és élményekben gazdagon kezdhetünk egy új hetet.

A kórustalálkozóra egybegyűlteket szeretetvendégségen látta vendégül gyülekezetünk a helyi kultúrházban. Köszönet illeti azon gyülekezeti tagjainkat, akik szolgálatukkal, adományaikkal bensőségessé tették ünneplésünket.

Mondjuk immár a zsoltárossal: Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket!

Iván István, lelkipásztor

Mgr. Žiaček Adrianna, iskolaigazgató